All for Joomla All for Webmasters

                  Call Us: 02-1525854              Fax : 02-1525855

  

GTranslate

thzh-CNenjavi

Checking Fixture คือเครื่องมือในการตรวจเช็คความถูกต้องของมาตราส่วนชิ้นงานเคลื่อนที่ก็ได้หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้                                                                                    

Inspection jig 

 CF1all